Omet navegació

Qui és qui ?

Troba el nom de cada déu o deessa

2

Llegeix l'explicació corresponent a cadascuna de les lletres que estan actives en la rodona i escriu el nom del déu o la deessa a qui es refereix. Prem  on se t'indica per començar el joc. Recorda d'utilitzar les majúscules.

%E9%B0%E6%EB%E2%F7%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%C0%FD%E1%F1%FD%B0%BE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B0%AE%E2%AC%DE%FE%F7%F5%F7%FB%EA%B2%FE%B5%F7%EA%E2%FE%FB%F1%F3%F1%FBa%B2%F1%FD%E0%E0%F7%E1%E2%FD%FC%F7%FC%E6%B2%F3%B2%F1%F3%F6%F3%E1%F1%E7%FC%F3%B2%F6%F7%B2%FE%F7%E1%B2%FE%FE%F7%E6%E0%F7%E1%B2%E3%E7%F7%B2%F7%E1%E6%F3%FC%B2%F3%F1%E6%FB%E4%F7%E1%B2%F7%FC%B2%FE%F3%B2%E0%FD%F6%FD%FC%F3%B2%FB%B2%F7%E1%F1%E0%FB%E7%B2%F7%FE%B2%FC%FD%FF%B2%F6%F7%FE%B2%F6%7B%E7%B2%FD%B2%FE%F3%B2%F6%F7%F7%E1%E1%F3%B2%F3%B2%E3%E7%FB%B2%F7%E1%B2%E0%F7%F4%F7%E0%F7%FB%EA%BC%B2%C2%E0%F7%FF2%B2%FD%FC%B2%E1%F7%B2%E6%B5%FB%FC%F6%FB%F1%F3%B2%E2%F7%E0%B2%F1%FD%FF%F7%FCu%F3%E0%B2%F7%FE%B2%F8%FD%F1%BC%B2%C0%F7%F1%FD%E0%F6%F3%B2%F6%B5%E7%E6%FB%FE%FB%E6%E8%F3%E0%B2%FE%F7%E1%B2%FF%F3%F8h%E1%F1%E7%FE%F7%E1%BC%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%C1%FA%FD%E5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A1%BE%B0%F6%E7%E0%F3%E6%FB%FD%FC%D5%F3%FF%F7%B0%A8%A0%A6%A2%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%C6%E7%E0%FC%E1%B0%A8%A0%BE%B0%E1%FA%FD%E5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%E6%E0%E7%F7%BE%B0%E1%FA%FD%E5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%E6%E0%E7%F7%BE%B0%FB%E6%FB%FC%F7%E0%F3%E0%EB%B0%A8%E9%B0%E1%FA%FD%E5%D1%FE%E7%F7%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F1%FE%E7%F7%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%D1%FE%E7%F7%B0%A8%A6%A2%BE%B0%E1%FA%FD%E5%D1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%F7%E1%E1%F3%F5%F7%D1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%B0%B0%EF%BE%B0%E5%FD%E0%F6%E1%D5%F3%FF%F7%B0%A8%C9%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%D3%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%D3%FC%E7%F0%FB%E1%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D6%7B%E7%B2%F6%F7%FE%E1%B2%F7%FF%F0%F3%FE%E1%F3%FF%F3%F6%FD%E0%E1%BC%D1%FD%FC%F6%E7%7D%F3%B2%F7%FE%E1%B2%F6%FB%F4%E7%FC%E6%E1%B2%F3%FE%B2%E6%E0%FB%F0%E7%FC%F3%FE%B2%F6%B5%DD%E1%FB%E0%FB%E1%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%C9%CD%A0%CD%CF%D3%FC%E7%F0%FB%E1%CD%F7%E1%E3%BC%E2%FC%F5%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BC%A4%AA%A4%A7%A4%A6%A2%A2%A0%A6%A2%A1%AA%A6%A4%A0%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BC%A7%AA%A4%A6%A2%A0%A3%A6%A0%A0%A1%A5%A3%A2%A1%A0%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%D0%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%D1%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0U%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%D6%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%D6%E7%F3%E6%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DE%B5%FB%FC%F4%E0%F3%FF%FD%FC%B2%FD%B2%E0%F7%F5%FC%F7%B2%F6%F7%FE%E1%B2%FF%FD%E0%E6%E1%BE%B2%FD%FC%B2%E2%E0%FB%FF%F7%E0%B2%FA%FB%B2%E4%F3%B2%E0%F7%F5%FC%F3%E0%B2%DA%FD%E0%E7%E1%B2%FB%B2%F6%F7%E1%E2%E0%7B%E1%B2%DD%E1%FB%E0%FB%E1%BC%B2%D7%E1%E2%F3%FB%B2%E0%F7%F1%FD%E0%E0%F7%F5%E7%E6%B2%F7%FC%B2%FE%F3%B2%E1%F7%E4%F3%B2%F0%F3%E0%F1%F3%B2%E1%FD%FE%F3%E0%B2%E2%F7%E0%B2%C0%F3%BC%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%F6%E7%F3%E6%BF%FB%FC%F4%E0%F3%FF%FD%FC%A3%BC%F8%E2%F5%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BC%AB%A3%A4%AB%A4%A6%A0%AA%A7%A5%A3%A6%A0%AA%A7%A5%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BC%AB%A6%A6%AB%A5%A5%A2%A4%A5%AB%A0%A3%A0%A7%AB%A5%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%D7%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%D4%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%D5%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%D5%F7%F0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D6%7B%E7%B2%F1%E0%F7%F3%F6%FD%E0%BC%B2%DE%F3%B2%C6%F7%E0%E0%F3%BC%B2%C0%F7%E2%E0%F7%E1%F7%FC%E6%F3%E6%B2%F1%FD%FF%B2%E7%FC%B2%FA%FD%FF%F7%B2%F7%E1%E6%FB%E0%F3%E6%B2%E1%FD%E6%F3%B2%FE%F3%B2%E4%FD%FE%E6%F3%B2%F1%F7%FE%F7%E1%E6%F7%BC%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%F5%F7%F0%BF%E6%F7%E0%E0%F3%BC%E2%FC%F5%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%DA%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%DA%FD%E0%E7%E1%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D4%FB%FE%FE%B2%F6%B5%DD%E1%FB%E0%FB%E1%B2%FB%B2%DB%E1%FB%E1%BC%B2%D7%E1%B2%E4%F3%B2%F7%FC%F4%E0%FD%FC%E6%F3%E0%B2%F3%FE%B2%E1%F7%E7%B2%FD%FC%F1%FE%F7%B2%C1%F7%E6%FA%B2%E2%F7%E0%B2%F3%B2%F1%FD%FC%E3%E7%F7%E0%FB%E0%B2%F7%FE%B2%E6%E0%FD%FC%B2%F6%B5%D7%F5%FB%E2%E6%F7%BC%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%C9%CD%A0%CD%CF%DA%FD%E0%E7%E1%BC%E2%FC%F5%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%DB%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%DB%E1%FB%E1%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C0%F7%FB%FC%F3%B2%F6%F7%B2%E6%FD%E6%E1%B2%F7%FE%E1%B2%F6%7B%E7%E1%B2%FB%B2%F6%F7%F7%E1%E1%F7%E1%BC%B2%D7%FE%E1%B2%F7%F5%FB%E2%F1%FB%E1%B2%FE%F3%B2%F1%FD%FC%E1%FB%F6%F7%E0%F3%E4%F7%FC%B2%FE%F3%B2%E2%E0%FD%E6%F7%F1%E6%FD%E0%F3%B2%F6%F7%B2%FE%F7%E1%B2%F6%FD%FC%F7%E1%B2%FB%B2%F7%FE%E1%B2%FC%F7%FC%E1%B2%FB%B2%FC%F7%FC%F7%E1%BC%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%C9%CD%A0%CD%CF%DB%E1%FB%E1%BC%E2%FC%F5%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%D8%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%D9%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%DE%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%DF%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%DF%F3%F3%E6%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D6%F7%F7%E1%E1%F3%B2%F6%F7%B2%FE%F3%B2%F8%E7%E1%E6%7F%F1%FB%F3%BC%B2%D7%FE%E1%B2%E1%F3%F1%F7%E0%F6%FD%E6%E1%B2%FE%FB%B2%FD%F4%F7%E0%FB%F7%FC%B2%F6%FBr%E0%FB%F3%FF%F7%FC%E6%B2%FD%F4%E0%F7%FC%F7%E1%B2%FB%B2%E0%FB%E6%E7%F3%FE%E1%B2%F6%F7%B2%FFr%F5%FB%F3%BC%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%C9%CD%A0%CD%CF%DF%F3%F3%E6%CD%F6%E0%F7%E6%F3%BC%E2%FC%F5%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%DC%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%DC%E7%E6%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D6%F7%F7%E1%E1%F3%B2%F1%F7%FE%F7%E1%E6%F7%BC%B2%B2%C0%F7%F1%FD%FE%E8%F3%F6%F3%B2%F7%FC%B2%FE%F7%E1%B2%E1%F7%E4%F7%E1%B2%E3%E7%F3%E6%E0%F7%B2%F7%EA%E6%E0%F7%FF%FB%E6%F3%E6%E1%B2%F4%FD%E0%FF%F3%B2%FE%F3%B2%E4%FD%FE%E6%F3%B2%F1%F7%FE%F7%E1%E6%F7%BE%B2%FD%FC%B2%E1%B5%FA%FB%B2%E4%F7%E7%F7%FC%B2%FE%F7%E1%B2%F7%E1%E6%E0%F7%FE%FE%F7%E1%BC%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%FC%E7%E6%CD%BC%F8%E2%F5%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%DD%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%DD%E1%FB%E0%FB%E1%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D7%E1%E2%60%E1%B2%F6%B5%DB%E1%FB%E1%BE%B2%FE%F3%B2%E1%F7%E4%F3%B2%F5%F7%E0%FF%F3%FC%F3%BC%B2%D7%FE%B2%E1%F7%E7%B2%F5%F7%E0%FFr%B2%C1%F7%E6%FA%B2%F7%FE%B2%E4%F3%B2%FF%F3%E6%F3%E0%BE%B2%F7%E1%E3%E7%F3%E0%E6%F7%E0%F3%E0%B2%FB%B2%F6%FB%E1%E2%F7%E0%E1%F3%E0%B2%F7%FE%E1%B2%F4%E0%F3%F5%FF%F7%FC%E6%E1%B2%F6%F7%FE%B2%E1%F7%E7%B2%F1%FD%E1%BE%B2%E2%F7%E0%60%B2%E4%F3%B2%E6%FD%E0%FC%F3%E0%B2%F3%B2%FE%F3%B2%E4%FB%F6%F3%B2%F5%E0r%F1%FB%F7%E1%B2%F3%B2%DB%E1%FB%E1%B2%FB%B2%D3%FC%E7%F0%FB%E1%BC%B2%D7%E0%F3%B2%F1%FD%FC%E1%FB%F6%F7%E0%F3%E6%B2%F7%FE%B2%F6%7B%E7%B2%F6%F7%FE%E1%B2%FF%FD%E0%E6%E1%BC%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%C9%CD%A0%CD%CF%DD%E1%FB%E0%FB%E1%BC%E2%FC%F5%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%C2%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%C3%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%C0%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%C0%F3%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C0%F7%FB%B2%F6%F7%FE%E1%B2%F6%7B%E7%E1%B2%FB%B2%F6%7B%E7%B2%F6%F7%FE%B2%E1%FD%FE%BC%B2%D1%F3%F6%F3%B2%F6%FB%F3%B2%E0%F7%F1%FD%E0%E0%FB%F3%B2%FE%F3%B2%F0%60%E4%F7%F6%F3%B2%F1%F7%FE%F7%E1%E6%FB%F3%FE%B2%F3%FF%F0%B2%FE%F3%B2%E1%F7%E4%F3%B2%F0%F3%E0%F1%F3%BC%B2%C1%F7%F5%FD%FC%E1%B2%F7%FE%B2%E2%F7%E0%FB%FD%F6%F7%B2%FA%FB%E1%E6%60%E0%FB%F1%B2%E1%F7%B2%FE%B5%F3%E1%E1%FD%F1%FB%F3%E4%F3%B2%F3%B2%D3%FF%FD%FC%BE%B2%D3%E6%FD%FC%B2%FD%B2%D3%FF%FD%FC%BF%C0%F3%BC%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%C0%F3%BF%DA%FD%E0%F3%F9%FA%E6%EB%BC%E2%FC%F5%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%C1%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%C1%F7%E6%FA%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D5%F7%E0%FFr%B2%FB%B2%F3%E1%E1%F3%E1%E1%7F%B2%F6%B5%DD%E1%FB%E0%FB%E1%BE%B2%FE%F7%F5%7F%E6%FB%FF%B2%E0%F7%FB%B2%F6%B5%D7%F5%FB%E2%E6%F7%BE%B2%E2%F7%E0%B2%E6%F3%FE%B2%F6%B5%FD%F1%E7%E2%F3%E0%B2%F7%FE%B2%E1%F7%E7%B2%FE%FE%FD%F1%BC%B2%D7%E0%F3%B2%E7%FC%B2%F6%7B%E7%B2%E2%F7%E0%FB%FE%FEa%E1%B2%E2%F7%E0%B2%FE%F3%B2%E1%F7%E4%F3%B2%F3%FF%F0%FB%F1%FBa%BC%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%E1%F7%E6%FA%BC%F8%E2%F5%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%C6%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%C6%FA%FD%E6%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%5B%E1%B2%F7%FE%B2%F6%7B%E7%B2%F6%F7%B2%FE%F3%B2%E1%F3%E4%FB%F7%E1%F3%BC%B2%D1%E0%F7%FB%F7%FC%B2%E3%E7%F7%B2%E4%F3%B2%FB%FC%E4%F7%FC%E6%F3%E0%B2%FE%B5%F7%E1%F1%E0%FB%E2%E6%E7%E0%F3%BC%C6%F3%FF%F0%7B%B2%F7%E0%F3%B2%F7%FE%B2%F6%7B%E7%B2%F6%F7%B2%FE%F3%B2%FE%FE%E7%FC%F3%BC%B2%D6%E7%E0%F3%FC%E6%B2%FE%F3%B2%FC%FB%E6%B2%E1%E7%F0%E1%E6%FB%E6%E7%7D%F3%B2%F3%FE%B2%F1%F7%FE%B2%F3%FE%B2%F6%7B%E7%B2%C0%F3%BE%B2%F7%FE%B2%F6%7B%E7%B2%E1%FD%FE%F3%E0%BC%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%C9%CD%A0%CD%CF%C6%FA%FD%E6%FA%BC%E2%FC%F5%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%C7%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%C4%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%C5%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%CA%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%CB%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%BE%E9%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%B0%A8%B0%C8%B0%BE%B0%E5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F6%F7%F4%FB%FC%FB%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%EF%CF%BE%B0%FB%E1%C1%F1%FD%E0%FF%B0%A8%A2%BE%B0%E6%F7%EA%E6%D0%E7%E6%E6%FD%FC%C1%F1%FD%E0%FF%B0%A8%B0%D6%F7%E1%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%B0%BE%B0%E0%F7%E2%F7%F3%E6%D3%F1%E6%FB%E4%FB%E6%EB%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%FE%F7%E6%E6%F7%E0%E1%B0%A8%B0%D3%D0%D1U%D6%D7%D4%D5%DA%DB%D8%D9%DE%DF%DC%DD%C2%C3%C0%C1%C6%C7%C4%C5%CA%CB%C8%B0%BE%B0%E6%F7%EA%E6%D3%F4%E6%F7%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%F3%E1%F7%C1%F7%FC%E1%FB%E6%FB%E4%F7%B0%A8%E6%E0%E7%F7%BE%B0%E4%F7%E0%E1%FB%FD%FC%B0%A8%A0%BE%B0%FF%E1%F5%E1%B0%A8%E9%B0%FF%E1%F5%C0%F7%F3%F6%EB%B0%A8%B0%D3%B2%E2%E7%FC%E6%AD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E6%F3%E0%E6%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%C2%E0%F7%FF%B2%F3%E3%E7%7F%B2%E2%F7%E0%B2%F1%FD%FF%F7%FCu%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%F3%E2%E2%F7%FC%B0%A8%B0%C2%F3%E1%E1%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%F7%E2%FE%EB%B0%A8%B0%C0%F7%E1%E2%FD%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F0%FF%FB%E6%B0%A8%B0%D7%FC%E4%FB%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%E6%F7%E0%D1%FD%F6%F7%B0%A8%B0%D7%FC%E6%E0%F3%B2%F7%FE%B2%F1%FD%F6%FB%B2%F6%B5%F3%F1%F1%7B%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%D1%FD%F6%F7%B0%A8%B0%D7%FE%B2%F1%FD%F6%FB%B2%F6%B5%F3%F1%F1%7B%E1%B2%FC%FD%B2%7B%E1%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D5%F3%FF%F7%DD%E4%F7%E0%B0%A8%B0%D4%FB%B2%F6%F7%FE%B2%F8%FD%F1%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%F7%E5%C5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%C2%F3%E0%F3%E7%FE%F3%B2%FC%FD%E4%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E6%F3%E0%E6%C5%FB%E6%FA%B0%A8%B0%DB%FC%FB%F1%FB%F3%B2%F3%FF%F0%B2%B7%A3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FD%FC%E6%F3%FB%FC%E6%B0%A8%B0%D1%FD%FC%E6%7B%B2%FE%F3%B2%FE%FE%F7%E6%E0%F3%B2%B7%A3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%F3%E1%E1%B0%A8%B0%C2%F3%E1%E1%F3%B2%F3%B2%FE%F3%B2%E1%F7%F5n%F7%FC%E6%B2%E2%F3%E0%F3%E7%FE%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F6%FB%F1%F3%E6%F7%C5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%C2%E0%FD%E2%FD%E0%F1%FB%FD%FC%F3%B2%E7%FC%F3%B2%E2%F3%E0%F3%E7%FE%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D5%F7%FC%FB%F3%FE%BC%B2%DE%F3%B2%E2%FB%E1%E6%F3%B2%7B%E1%A8%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%F7%E5%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%C2%E0%F7%FF%B2%F3%E3%E7%7F%B2%E2%F7%E0%B2%E7%FC%F3%B2%E2%F3%E0%E6%FB%F6%F3%B2%FC%FD%E4%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%CB%FD%E7%DA%F3%E1%B0%A8%B0%DA%F7%E7%B2%FD%F0%E6%FB%FC%F5%E7%E6%B2%B7%A3%B2%F7%FC%F1%F7%E0%E6%E1%B2%B2%FB%B2%B7%A0%B2%F7%E0%E0%F3%F6%F7%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%B0%D1%FD%F6%FB%B2%F6%B5%F3%F1%F1%7B%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%D3%F5%F3%FB%FC%B0%A8%B0%D8%E7%F5%F3%B2%F6%F7%B2%FC%FD%E7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%F7%E3%E7%FB%E0%F7%F6%D3%F1%F1%F7%E1%E1%D9%F7%EB%B0%A8%B0%C0%F7%E3%E7%F7%E0%FB%E6%B2%F7%FE%B2%F1%FD%F6%FB%B2%F6%B5%F3%F1%F1%7B%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%DE%FD%FD%F9%FB%FC%F5%B0%A8%B0%DE%F3%B2%FB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%F1%FBa%B2%E3%E7%F7%B2%F0%E7%E1%F1%F3%E4%F7%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%C1%E6%F3%E0%E6%B0%A8%B0%C2%E0%F7%FF%B2%F3%E3%E7%7F%B2%E2%F7%E0%B2%F8%E7%F5%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%E1%B0%A8%B0%D7%E0%E0%FD%E0%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E6%E8%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E6%E8%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%E1%B0%A8%B0%D7%FC%F1%F7%E0%E6%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C6%F7%FF%E2%E1%B2%FE%7F%FF%FB%E6%B2%BA%FF%FF%A8%E1%E1%BB%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%FC%F7%C0%FD%E7%FC%F6%B0%A8%B0%C7%FC%F3%B2%E0%FD%FC%F6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C6%FD%E5%C0%FD%E7%FC%F6%E1%B0%A8%B0%D6%E7%F7%E1%B2%E0%FD%FC%F6%F7%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FF%F3%F5%F7%B0%A8%B0%DB%FF%F3%E6%F5%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%FD%DB%FF%F3%F5%F7%B0%A8%B0%D1%F3%E2%B2%FB%FF%F3%E6%F5%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C5%E0%FD%E6%F7%B0%A8%B0%D7%E1%F1%E0%FB%E4%FB%E7%B2%FE%F3%B2%E2%F3%E0%F3%E7%FE%F3%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F3%B2%FB%B2%F4%F7%E7%B2%F1%FE%FB%F1%B2%F3%B29%C0%F7%E1%E2%FD%FC%29%BC%B2%C1%FB%B2%F6%E7%F0%E6%F7%E7%BE%B2%F4%F7%E7%B2%F1%FE%FB%F1%B2%F3%B29%C2%F3%E1%E1%F3%29%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%FD%E6%DC%F7%E6%E5%FD%E0%F9%B0%A8%B0%C1%FD%FE%E1%B2%E2%FD%F6%F7%E7%B2%F8%E7%F5%F3%E0%B2%F3%B2%F3%E3%E7%F7%E1%E6%B2%F8%FD%F1%B2%F3%FF%F0%B2%F1%FD%FC%FC%F7%EA%FBa%B2%F3%B2%DB%FC%E6%F7%E0%FC%F7%E6%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F1%F1%F7%E1%E1%F7%E1%B0%A8%B0%D0%7B%B3%B2%EE%B2%DF%FD%FE%E6%B2%F0%7B%B3%B2%EE%B2%D5%F7%FC%FB%F3%FE%B3%B2%EE%B2%D7%EA%F1%F7%FE%B2%25%B2%FE%F7%FC%E6%B3%B2%EE%B2%C2%F7%E0%F4%F7%F1%E6%F7%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D4%F3%FB%FE%E7%E0%F7%E1%B0%A8%B0%DC%FD%B2%F7%E0%F3%B2%F3%FB%EA%7F%B3%B2%EE%B2%DB%FC%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F7%B3%B2%EE%B2%DC%FD%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F7%B3%B2%EE%B2%DA%FD%B2%E1%F7%FC%E6%FD%B3%B2%EE%B2%D7%E0%E0%FD%E0%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%F6%D5%F3%FF%F7%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%DB%FC%FB%F1%FB%F7%E7%B2%F7%FE%B2%F8%FD%F1%B2%F3%F0%F3%FC%E1%B2%F6%F7%B2%F6%F7%E1%F3%E0%B2%FE%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F1%FD%E0%F7%C1%F1%FD%E0%FF%B0%A8%B0%DE%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%B2%FC%FD%B2%F7%E1%B2%E2%FD%E6%B2%F6%F7%E1%F3%E0%B2%F8%F3%B2%E3%E7%F7%B2%F3%E3%E7%F7%E1%E6%F3%B2%E2r%F5%FB%FC%F3%B2%FC%FD%B2%F4%FD%E0%FF%F3%B2%E2%F3%E0%E6%B2%F6%F7%B2%E7%FC%B2%E2%F3%E3%E7%F7%E6%B2%C1%D1%DD%C0%DF%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%FA%FD%E5%C0%FD%E7%FE%F7%E6%E6%F7%B0%A8%B0%DF%FD%E1%E6%E0%F3%B2%FE%F3%B2%E0%FD%F6%F3%B2%F6%F7%B2%E2%F3%E0%F3%E7%FE%F7%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%F6%F7%C0%FD%E7%FE%F7%E6%E6%F7%B0%A8%B0%D3%FF%F3%F5%F3%B2%FE%F3%B2%E0%FD%F6%F3%B2%F6%F7%B2%E2%F3%E0%F3%E7%FE%F7%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C3n%F7%E1%E6%FBa%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%FC%E1%E5%F7%E0%B0%A8%B0%C0%F7%E1%E2%FD%E1%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%FC%FE%EB%C1%F3%E4%F7%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%C1%FD%FE%E1%B2%E2%FD%F6%F7%E7%B2%F6%F7%E1%F3%E0%B2%FE%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%B2%E7%FC%F3%B2%E4%F7%F5%F3%F6%F3%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%FC%FE%EB%C1%F3%E4%F7%B0%A8%B0%C1%FD%FE%E1%B2%FE%F3%B2%E2%FD%F6%F7%E7%B2%F6%F7%E1%F3%E0%B2%E7%FC%F3%B2%E4%F7%F5%F3%F6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%F1%FBa%B0%BE%B0%FF%E1%F5%CB%FD%E7%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%DE%F3%B2%E1%F7%E4%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%FC%FE%EB%C1%F3%E4%F7%D3%E7%E6%FD%B0%A8%B0%DE%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%B2%F7%E1%B2%F6%F7%E1%F3%E0r%B2%F6%F7%E1%E2%E0%7B%E1%B2%F6%F7%B2%F1%F3%F6%F3%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%BC%B2%DC%FD%FF%7B%E1%B2%E2%FD%F6%F7%E7%B2%B2%F8%E7%F5%F3%E0%B2%E7%FC%F3%B2%E4%F7%F5%F3%F6%F3%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F3%E4%F7%D3%E7%E6%FD%B0%A8%B0%DE%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%B2%F7%E1%B2%F6%F7%E1%F3%E0r%B2%F6%F7%E1%E2%E0%7B%E1%B2%F6%F7%B2%F1%F3%F6%F3%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%B2%F6%F7%B2%F4%FD%E0%FF%F3%B2%F3%E7%E6%FD%FFr%E6%FB%F1%F3%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%D3%E7%E6%FD%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F7%E4%F7%E0%F3%FE%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%C2%FD%F6%F7%E7%B2%F6%F7%E1%F3%E0%B2%FE%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%B2%E6%F3%FC%E6%F7%E1%B2%E4%F7%F5%F3%F6%F7%E1%B2%F1%FD%FF%B2%E4%E7%FE%F5%E7%F7%E7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%CB%FD%E7%DE%F3%E1%E6%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%DE%F3%B2%F6%F3%E0%E0%F7%E0%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%B2%F6%F7%E1%F3%F6%F3%B2%7B%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%F1%E6%FB%E6%EB%D1%FD%FF%E2%FE%EB%B0%A8%B0%D8%F3%B2%FA%F7%E7%B2%F4%F7%E6%B2%F3%E3%E7%F7%E1%E6%F3%B2%F3%F1%E6%FB%E4%FB%E6%F3%E6%BC%B2%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%C1%F7%E4%F7%E0%F3%FE%C6%FB%FF%F7%E1%B0%A8%B0%C2%FD%F6%F7%E7%B2%F4%F7%E0%B2%F3%E3%E7%F7%E1%E6%F3%B2%F3%F1%E6%FB%E4%FB%E6%F3%E6%B2%E6%F3%FC%E6%F7%E1%B2%E4%F7%F5%F3%F6%F7%E1%B2%F1%FD%FF%B2%E4%E7%FE%F5%E7%F7%E7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D4%E7%FE%FE%C1%F1%E0%F7%F7%FC%B0%A8%B0%C2%F3%FC%E6%F3%FE%FE%F3%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%EA%FB%E6%D4%E7%FE%FE%C1%F1%E0%F7%F7%FC%B0%A8%B0%C1%E7%E0%E6%B2%F6%F7%B2%FE%F3%B2%E2%F3%FC%E6%F3%FE%FE%F3%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%FD%E4%F7%DD%FC%F7%B0%A8%B0%C2%F3%E1%E1%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0R%E7%F6%FB%FD%B0%EF%EF
0123456789101112131415161718192021222324252601234567891011121314151617181920212223242526
El vostre navegador no és compatible amb aquesta eina.