GRUP 1: ON ERA L’HÈL·LADE ?

 

  Situació geogràfica

  1. Al territori que correspon a la Grècia actual, quins territoris comprenia a més a més la Grècia Antiga ?

  2. Quin era el nucli principal de la cultura hel·lènica ( grega ) ?

  3. Quines tres regions hi havia a la Grècia continental ?

  4. On estava situada la península del Peloponès ?

  5. Macedònia era considerada pròpiament grega ?

  6. A quina de les tres regions que hem esmentat estava situada Atenes ?

  7. Les illes gregues van tenir un paper important en la seva història ? A quins mars estan situades ?

   

  Situació cronològica

  1. Períodes de la història de Grècia.

  2. Dates, característiques i fets significatius de cada període.

  ATENCIÓ: Dues de les diapositives de la presentació que heu de preparar per a l'exposició oral, han de ser una línia del temps i un mapa ).

   

  Proposta de fonts de consulta:

  http://www.youtube.com/watch?v=JOPjQ22wKww

  http://www.scribd.com/doc/8161758/Historia-de-Grecia#fullscreen:on

  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/escuelatic2.0/MATERIAL/FLASH/ Conocimiento%20del%20Medio/La%20colonizaci%C3%B3n%20Griega.swf

  http://montse.quintasoft.net/grecia/indexgrecia.htm