EMPORION

A la primera meitat del segle VI aC, els comerciants grecs procedents de Focea fundaren, sobre aquest poblat indígena, un primer assentament (la Palaià Pólis), creant anys després un nou sector de la ciutat (la Néa Pólis), les restes de la qual formen part de l'actual visita al jaciment arqueològic (ciutat grega).

La colònia es va anomenar Emporion, que en grec vol dir mercat. La ciutat es desenvolupà gràcies a l'activitat comercial que realitzaven els grecs amb els pobles indígenes de la Península. Precisament foren la seva influència i la seva cultura els elements que condicionaren l'evolució dels indígenes, donant lloc al naixement de la cultura ibèrica. Els pobladors ibers de l'Empordà pertanyien a la tribu dels indiketes.