Situació d'Egipte

Omple els buits amb la paraula correcta.

AJUDA
Egipte és un travessat de sud a nord per un immens, el , que li dóna vida. La situació
geogràfica d’Egipte presenta dos avantatges: el l’aïlla dels enemics , el té un règim de crescudes que permet la irrigació i la fertilització de . Cap al V i IV mil·leni abans de C.,
a mesura que el clima es va anar fent més càlid, la població és va anar concentrant a la franja fèrtil
de les vores del .