La momificació

AJUDA

Ordena aquestes imatges del procés de momificació.