Fonts escrites, materials i orals

Relaciona amb el tipus de font al que pertany:
font_escrita1.jpg
font_oral.jpg
font_oral2.jpg
font_escrita2.jpg
font_material2.jpg
font_material1.jpg