Fonts primàries, secundàries, arqueològiques, escrites , orals i gràfiques

Relaciona amb la definició corresponent:
FONTS PRIMÀRIES
FONTS SECUNDÀRIES
FONTS ARQUEOLÒGIQUES
FONTS ESCRITES
FONTS ORALS
FONTS GRÀFIQUES