INTRODUCCIÓ

 

S’ha pretès sobretot aconseguir un material útil, que proporcioni als docents recursos per treballar els continguts d’Història a través de les TIC i, a més a més, amb unes activitats totalment pensades per a l’alumnat de 1r d’ESO. Es tracta de treballar de manera diferent els mateixos continguts curriculars, utilitzant les TIC per fer activitats d’introducció als temes i també de síntesi, amb la pretensió de facilitar als alumnes l’aprenentatge, en aquest cas, de la Història Antiga, potenciant la cooperació entre iguals, però sense perdre de vista la diversitat. I encara que es parteix d’activitats molt clàssiques i tancades, cal analitzar la proposta globalment i veure’n la progressió fins arribar a les activitats de síntesi que tenen un caràcter més obert. També cal dir, que no es tracta d’una proposta tancada, seria insuficient que els alumnes duguessin a terme només les activitats que es proposen, cal completar-les amb d’altres activitats per fomentar la reflexió, treballar les relacions de causa efecte, el concepte de temps històric i les interrelacions entre fets i pobles, introduïdes per cada professor/ra, tenint en compte les característiques de cada grup.