ORIENTACIONS

Amb aquestes activitats no es pretén ampliar els continguts curriculars de les ciències socials de 1r d'ESO, ni tampoc que els alumnes treballin només amb mitjans informàtics i audiovisuals, sinó que s’ha confeccionat un material complementari al llibre de text, oferint algunes pautes útils per tal d’incorporar amb aprofitament les TIC al treball quotidià de l’aula. D’una banda, es tracta de posar a disposició dels/les alumnes, materials multimèdia relacionats amb el curriculum d’història de 1r d’ESO: Prehistòria, Egipte, Grècia, Roma i Roma a Catalunya, i d’altra banda elaborar fitxes de treball pautat per tal que l’alumnat pugui extreure i processar informació dels materials proposats. Hi ha dos blocs d'activitats: les d'introducció i les de síntesi. Les tasques d’introducció són absolutament guiades, per evitar la dispersió i la desmotivació que podria causar als/les alumnes de 1r d’ESO haver de llegir textos d’història, sovint massa llargs i de comprensió difícil per a ells. Tot i així, per aprofitar també les posssibilitats que ens donen les TIC de fer activitats molt més obertes, en les activitats de síntesi es plantegen activitats menys guiades i que permeten el treball cooperatiu, d’altra banda més adients de plantejar als/les alumnes de 1r, quan ja s’ha treballat el tema.

 • Les activitats d'introducció estan pensades per fer amb una o dues sessions. Són absolutament guiades, per evitar la dispersió i la desmotivació que podria causar als/les alumnes de 1r d’ESO haver de llegir textos d’història, sovint massa llargs i de comprensió difícil per a ells.

  En les activitats hi ha dos nivells de dificultat i al final del tema hi ha un qüestionari avaluatiu del contingut de l’activitat i , a més a més, activitats d’entreteniment .

  Seria convenient, a la sessió següent de classe treballar oralment els continguts treballats a l'aula d'informàtica. Se'ls podria organitzar per grups i que cada grup exposés un apartat del tema.

 • Les diapositives, tant es poden passar per a tota la classe, com les poden treballar els/les alumnes a l'aula d'informàtica per parelles. També es pot demanar que se les preparin prèviament, donant-los-hi fotocopiades, o a través d'internet, i que després siguin ells/elles qui les comentin a classe.

 • Tant en el treball de grup sobre Grècia com en la webquest de Roma a Catalunya hi trobareu àmplies indicacions sobre el seu funcionament i organització.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

 • Els tests d'avaluació seria interessant repetir-los a classe, que se'ls corregissin entre ells i que es comentessin els errors mútuament.

  A més a més, si es volen recuperar les fitxes treballades pels alumnes proposo dues possibilitats:

  A)

 • a) Una vegada acabada la fitxa aniran a imprimir, i escolliran l'opció:

b) Ho gravaran posant el nom de la fitxa i després ho guardaran en una carpeta amb el seu nom.

B)

a) Cal insertar formularis i sol·licitar espai al servidor de la xtec per tal que els/les alumnes ens hi enviïn les fitxes i després poder-les recuperar. Les activitats de la unitat: ROMA A CATALUNYA, que podeu trobar a aquesta adreça: http://phobos.xtec.net/malsius2/index.htm, tenen formularis amb llenguatge php insertats.