TREBALLEM CONCEPTES D'ECONOMIA

1ª SESSIÓ

1. Llegeix els conceptes d'Economia i Geografia Econòmica.
CONCEPTES

ECONOMIA

L'Economia busca satisfer les necessitats dels éssers humans a través de la producció i distribució de béns i serveis. La premisa bàsica de l'economia és que els desitjos i necessitats de les persones excedeixen els recursos limitats que la humanitat disposa per satisfer-los. En l'activitat econòmica es distingeixen tres fases: producció, distribució i consum.
GEOGRAFIA ECONÒMICA

Branca de la Geografia, en concret de la geografia humana, que es dedica a l'estudi dels diversos tipus d'activitats econòmiques i la seva relació amb l'explotació dels recursos naturals. És a dir, és la part de la Geografia dedicada a conèixer com viuen les persones en relació amb la distribució espacial dels recursos i la producció i el consum de béns i serveis.

La geografia econòmica s'ha dividit tradicionalment en quatre camps:

   • La geografia agrària.
   • La geografia industrial.
   • La geografia dels serveis.
   • La geografia del transport ( de vegades s'inclou en l'anterior ).

 

2. Mira't aquest video i respon el questionari de la fitxa de treball.

 


 

 

2. Observa el mapa conceptual: Les bases de l'economia i explica'l en la fitxa de treball. En les diapositives que hi ha abans del mapa,  hi trobaràs les definicions dels principals conceptes que apareixen en el mapa.


 

 

2ª SESSIÓ

3. Organitzeu la classe en tres grups, i cada grup s'encarregarà de buscar el significat de 7 conceptes, tenint en compte que cadascú de cada grup ha de buscar els 7 conceptes. Després els posareu en comú amb tota la classe i els copiareu tots a la fitxa.

 1. Geografia econòmica, economia, economia del benestar, societat de consum, activitat econòmica, sector econòmic, sector primari,
 2. Sector secundari, sector terciari, benefici, béns, béns de producció, béns de consum, producte,
 3. Producció, capital, procés productiu, desequilibris territorials, creixement sostenible, factors productius, agents econòmics.

Pots trobar-les en aquestes adreces:

 
4. Llegeix amb atenció les definicions de PIB ( Producte interior brut ) i PNB ( Producte nacional brut ), mira't el vídeo i després fes a la fitxa de treball les activitats corresponents( activitats 5, 6 , 7, 8 i 9 ).

PRODUCTE INTERIOR BRUT

Correspon al valor total dels béns i serveis produïts en un país durant un període de temps, generalment un any. Aquesta valoració inclou totes les activitats: agricultura, indústria, construcció, comerç, turisme....

Per tal de comparar el nivell de vida mitjà de diferents estats, també s'utilitza el concepte PIB per habitant , que s'obté dividint el PIB d'un estat per al nombre d'habitants.

PRODUCTE NACIONAL BRUT

Correspon al valor del conjunt de béns i serveis produïts per un país ( PIB ), del qual s'ha restat la part generada pels estrangers presents al país i s'hi ha sumat la part que els ciutadans del país han obtingut a fora.

Per tant , el PNB indica el valor de la producció obtinguda amb factors productius del país, independentment de si s'ha produït a dins o fora de les pròpies fronteres.

Per analitzar el nivell mitjà de vida del país també es calcula el PNB per habitant ( PNB/ habitants ).