FITXA D'AVALUACIÓ DE GRUP
PROCEDIMENTS
DEFICIENT
REGULAR
MOLT BÉ
Encert en la selecció de la informació necessària i adient al treball proposat.
       
Redacció de la informació recollida, atenent a les normes ortogràfiques i de puntuació, a l'ús de vocabulari adient i a una correcta expressió.
       
Presentació, aplicant les orientacions : portada, índex,introducció, desenvolupament del tema, conclusió i recursos.
 
     
Suport visual ( diapositives ) coherent amb la presentació oral del tema, que als companys els faciliti la comprensió del què exposeu i a vosaltres l'explicació.
       
Exposició oral ben preparada.
       
Creativitat del suport visual, on s'hi han inclós elaboracions pròpies i originals.
       
Correcció formal del suport, atenent a la distribució de l'espai, els colors utilitzats, la correcta proporció entre lletra i il·lustracions i la correcció ortogràfica.
       

ACTITUD/VALORS/NORMES

       

Actitud tant a l'aula ordinària com a l'aula d'informàtica.

       

Seguiment de les pautes donades.

       

Interès per la feina.

       

Aprofitament del temps.

       

Perseverància per a la superació de dificultats.

       
Actitud responsable com a participants del grup-classe, i per tant l'actitud conscient de la importància del treball del grup en benefici del treball del grup-classe.
       

Participació equivalent de tots els membres del grup en la presentació oral.

       

Esforç de l'equip en tot el procés de treball.

       

Observacions sobre el grup:

.Incidències

.Actituds positives a destacar

.Actitud general del grup

 

 

 

PUNTUACIÓ GRUP