Tasca

• Heu de fer un treball de grup, en el qual tota la classe treballarà aspectes diferents del mateix tema, de manera que en cinc dies, gràcies a les vostres investigacions i a les dels vostres companys i companyes trobareu resposta a totes les incògnites del que va ser un gran imperi: L’IMPERI ROMÀ.


TREBALL COOPERATIU

• Cadascú de vosaltres ha de col•laborar en aquest projecte aportant la informació que li correspongui. És imprescindible per tant que tothom faci la seva part de feina, d'altra banda la història quedaria incompleta, seria com fer un puzzle del que no tinguéssiu totes les peces.

RECERCA

• Tot i que us podríeu informar a través de molts mitjans : arxius, revistes, llibres, Cd-roms, videos, Dvd ..., en aquest cas utilitzareu bàsicament internet. Com que d'informació a internet n'hi ha molta i de temps no en teniu gaire, per facilitar les coses, de cada tema disposareu d'un apartat de recursos que podeu consultar per informar-vos i trobar les respostes que us interessen.

ORGANITZACIÓ

• Tot el tema estarà dividit en 9 apartats que coneixereu en la pàgina següent: PROCÉS, i cada grup ( 4 persones ) investigarà un d'aquests apartats, però com que ens fa falta que tots estigueu fent recerca, cada grup es dividirà en dos subgrups ( 2 persones ), i cada apartat del treball es dividirà en dos subapartats ( perquè us quedi més clar mireu l'esquema que teniu al final d'aquesta pàgina ). Una vegada que cada parella de participants en la investigació hagi acabat la seva feina l'haurà de posar en comú amb els altres dos col•laboradors del grup.

DESVETLLEM TOTES LES INCÒGNITES

• Finalment cada grup de quatre persones exposarà les seves conclusions a la resta de la classe, de manera que tothom tindrà tota la informació, però cadascú només haurà investigat en profunditat una breu part del tema.

LLEGEIX L'APARTAT: PROCÉS