Omet navegació

Activitat: qüestionari

Qüestionari de tria múltiple

Tria les respostes correctes i prem al botó per comprovar signe verd.

undefined
%E9%B0%F3%E1%FB%F5%FC%F3%E6%E7%E0%F3%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%C1%F7%FE%F7%F1%F1%FB%FD%FC%F3%B0%BE%B0%F7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%FB%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%E6%F3%E0%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%D7%EA%F7%B0%A8%B0%B7%A1%D1%E2%B7%A1%D7%C6%E0%FB%F3%B7%A0%A2%FE%F7%E1%B7%A0%A2%E0%F7%E1%E2%FD%E1%E6%F7%E1%B7%A0%A2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F7%E1%B7%A0%A2%FB%B7%A0%A2%E2%E0%F7%FF%B7%A0%A2%F3%FE%B7%A0%A2%F0%FD%E6%B7%D4%A1%B7%A0%A2%E2%F7%E0%B7%A0%A2%F1%FD%FF%E2%E0%FD%E4%F3%E0%B7%D3%A2%B7%A1%D1%FB%FF%F5%B7%A0%A2%E1%E0%F1%B7%A1%D6%B7%A0%A0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%E1%FB%F5%FC%F7%BF%F1%FD%FF%E2%E0%FD%E4%F3%E0%B7%A0%A0%B7%A0%A2%F3%FE%E6%B7%A1%D6%B7%A0%A0%E1%FB%F5%FC%F7%B7%A0%A2%E4%F7%E0%F6%B7%A0%A0%B7%A0%A2%E6%FB%E6%FE%F7%B7%A1%D6%B7%A0%A0%F1%FD%FF%E2%E0%FD%E4%F3%E0%B7%A0%A0%B7%A0%A2%E5%FB%F6%E6%FA%B7%A1%D6%B7%A0%A0%A1%A5%B7%A0%A0%B7%A0%A2%FA%F7%FB%F5%FA%E6%B7%A1%D6%B7%A0%A0%A1%AB%B7%A0%A0%B7%A0%A2%BD%B7%A1%D7%BC%B7%A1%D1%BD%E2%B7%A1%D7%B0%BE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B0%C6%E0%FB%F3%B2%FE%F7%E1%B2%E0%F7%E1%E2%FD%E1%E6%F7%E1%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F7%E1%B2%FB%B2%E2%E0%F7%FF%B2%F3%FE%B2%F0%FD%E6a%B2%E2%F7%E0%B2%F1%FD%FF%E2%E0%FD%E4%F3%E0%BC%B2%B0%BE%B0%E1%FA%FD%E5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%C0%F3%FF%F6%FD%FC%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F3%FC%E1%E5%F7%E0%E1%C0%F3%FF%F6%FD%FC%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E1%FA%FD%E5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%E6%E0%E7%F7%BE%B0%E6%FB%FF%F7%C1%FA%FD%E5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A1%BE%B0%E7%E1%F7%DE%FB%E4%F7%E1%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DE%FB%E4%F7%E1%B0%A8%A1%BE%B0%FB%E6%FB%FC%F7%E0%F3%E0%EB%B0%A8%E9%B0%E1%FA%FD%E5%D1%FE%E7%F7%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F1%FE%E7%F7%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%D1%FE%E7%F7%B0%A8%A6%A2%BE%B0%E1%FA%FD%E5%D1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%F7%E1%E1%F3%F5%F7%D1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%B0%B0%EF%BE%B0%E1%F7%FE%F7%F1%E6%E1%D5%F3%FF%F7%B0%A8%C9%E9%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C1%F7%FE%F7%F1%E6%B0%A8%A2%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%A3%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FA%FB%E6%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%BF%A3%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E6%C1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C3%E7z%B2%E4%F3%B2%F1%FD%FF%F7%FCu%F3%E0%B2%F3%FE%B2%E1%F7%F5%FE%F7%B2%DB%DB%DB%B2%F3%B2%FE%B5%DB%FF%E2%F7%E0%FB%B2%E0%FD%FFr%B2%AD%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%C7%FC%B2%E2%F7%E0%7F%FD%F6%F7%B2%F6%B5%F7%E1%E2%FE%F7%FC%F6%FD%E0%B0%BE%B0%C7%FC%B2%E2%F7%E0%7F%FD%F6%F7%B2%F6%F7%B2%F6%F7%F1%F3%F6z%FC%F1%FB%F3%B0%BE%B0%B0%BE%B0%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D0%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%A1%A7%EF%BE%E9%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C1%F7%FE%F7%F1%E6%B0%A8%A2%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%A3%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FA%FB%E6%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%BF%A3%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E6%C1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D7%FE%B2%E1%FB%E1%E6%F7%FF%F3%B2%F7%E1%F1%FE%F3%E4%FB%E1%E6%F3%B2%F8%F3%B2%F4%F7%FB%F3%B2%E6%F7%FF%E2%E1%B2%E3%E7%F7%BC%BC%BC%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%E3%E7%F7%B2%E1%B5%FA%F3%E4%FB%F3%B2%F3%F1%F3%F0%F3%E6%BC%B0%BE%B0%F7%E1%B2%FF%FD%E1%E6%E0%F3%E4%F3%B2%FB%FC%F1%F3%E2%F3u%B2%F6%B5%F3%E7%F5%FF%F7%FC%E6%F3%E0%B2%FE%F3%B2%E2%E0%FD%F6%E7%F1%F1%FBa%BC%B0%BE%B0%B0%BE%B0%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D0%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%A1%A7%EF%BE%E9%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A2%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C1%F7%FE%F7%F1%E6%B0%A8%A2%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%A3%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FA%FB%E6%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%BF%A3%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E6%C1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DA%FB%B2%E4%F3%B2%FA%F3%E4%F7%E0%B2%E7%FC%B2%FB%FF%E2%FD%E0%E6%F3%FC%E6%B2%FB%FC%F1%E0%F7%FF%F7%FC%E6%B2%F6%F7%B2%E2%E0%F7%E7%E1%B2%E3%E7%F7%BC%BC%BC%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%E4%F3%B2%E2%F7%E0%F8%E7%F6%FB%F1%F3%E0%B2%F7%FE%B2%F1%FD%FF%F7%E0u%BC%B0%BE%B0%E4%F3%B2%F7%FC%E0%FB%E3%E7%FB%E0%B2%F3%FE%E1%B2%E0%FD%FF%F3%FC%E1%BC%B0%BE%B0%B0%BE%B0%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D3%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%A1%A7%EF%BE%E9%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C1%F7%FE%F7%F1%E6%B0%A8%A2%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%A3%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FA%FB%E6%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%BF%A3%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E6%C1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DE%F3%B2%F1%E0%FB%E1%FB%B2%E4%F3%B2%FB%FC%F1%FB%F6%FB%E0%B2%FF%FD%FE%E6%B2%F7%E1%E2%F7%F1%FB%F3%FE%FF%F7%FC%E6%BC%BC%BC%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%F3%B2%FE%F7%E1%B2%F1%FB%E7%E6%F3%E6%E1%B2%E0%FD%FF%F3%FC%F7%E1%BC%B0%BE%B0%F3%FE%B2%F1%F3%FF%E2%BC%B0%BE%B0%B0%BE%B0%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D3%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%A1%A7%EF%BE%E9%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C1%F7%FE%F7%F1%E6%B0%A8%A2%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%A3%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FA%FB%E6%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%BF%A3%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E6%C1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C6%F3%E0%E0%F3%F1%FD%B2%FB%B2%D7%FF%E2%FD%E0%FB%FD%FC%B2%E4%F3%FC%BC%BC%BC%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%F7%E1%F1%F3%E2%F3%E0%BF%E1%F7%B2%F6%F7%B2%FE%F3%B2%F1%E0%FB%E1%FB%B2%F6%F7%B2%FE%B5%DB%FF%E2%F7%E0%FB%B2%E0%FD%FFr%BC%B0%BE%B0%E4%F3%FC%B2%E2%F3%E6%FB%E0%B2%FB%FC%E4%F3%E1%FB%FD%FC%E1%B2%F6%F7%E1%B2%F6%F7%B2%FF%FB%E6%F8%F3%FC%E1%B2%F6%F7%FE%B2%E1%F7%F5%FE%F7%B2%DB%DB%DB%BC%B0%BE%B0%B0%BE%B0%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D0%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%A1%A7%EF%BE%E9%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C1%F7%FE%F7%F1%E6%B0%A8%A2%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%A3%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FA%FB%E6%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%BF%A3%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E6%C1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D5%F7%E0%E7%FC%F6%F3%B2%FB%B2%D0%F3%E0%F1%FB%FC%FD%BC%BC%BC%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%FC%FD%B2%E1%F3%F0%FB%F7%FC%B2%F1%FD%FF%B2%F6%F7%F4%F7%FC%E1%F3%E0%BF%E1%F7%BC%B0%BE%B0%F3%E4%FB%F3%E6%B2%F7%E1%B2%E4%F3%FC%B2%F7%FF%FF%E7%E0%F3%FE%FE%F3%E0%BC%B0%BE%B0%B0%BE%B0%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D0%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%A1%A7%EF%BE%E9%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C1%F7%FE%F7%F1%E6%B0%A8%A2%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%A3%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FA%FB%E6%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%BF%A3%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E6%C1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DE%F3%B2%F1%E0%FB%E1%FB%B2%F7%F1%FD%FC%60%FF%FB%F1%F3%B2%FB%B2%F1%FD%FF%F7%E0%F1%FB%F3%FE%BE%B2%FE%F3%B2%FB%FC%E1%F7%F5%E7%E0%F7%E6%F3%E6%B2%FB%B2%FE%F3%B2%F1%E0%F7%FB%EA%F7%FC%E6%B2%E2%E0%F7%E1%E1%FBa%B2%F4%FB%E1%F1%F3%FE%B2%BC%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%E4%F3%FC%B2%FB%FF%E2%E7%FE%E1%F3%E0%B2%FF%FD%FE%E6%F7%E1%B2%F4%F3%FF%7F%FE%FB%F7%E1%B2%F3%B2%F4%E7%F5%FB%E0%B2%F3%FE%B2%F1%F3%FF%E2%BC%B0%BE%B0%E4%F3%FC%B2%FB%FF%E2%E7%FE%E1%F3%E0%B2%FF%FD%FE%E6%F7%E1%B2%F4%F3%FF%7F%FE%FB%F7%E1%B2%F3%B2%F4%E7%F5%FB%E0%B2%F3%B2%D3%FFz%E0%FB%F1%F3%BC%B0%BE%B0%B0%BE%B0%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D3%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%A1%A7%EF%BE%E9%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C1%F7%FE%F7%F1%E6%B0%A8%A2%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%A3%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FA%FB%E6%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%BF%A3%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E6%C1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D3%FE%B2%F1%F3%FF%E2%BE%B2%FE%F3%B2%E2%FD%E0%B2%F3%B2%FE%F7%E1%B2%FB%FC%E4%F3%E1%FB%FD%FC%E1%B2%F0r%E0%F0%F3%E0%F7%E1%B2%E4%F3%B2%E6%F7%FC%FB%E0%B2%F1%FD%FF%B2%F3%B2%F1%FD%FC%E1%F7%E3nz%FC%F1%FB%F3%BC%BC%BC%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%E3%E7%F7%B2%FE%F3%B2%F5%F7%FC%E6%B2%FF%F3%E0%EA%7B%E1%B2%F3%B2%FE%F7%E1%B2%F1%FB%E7%E6%F3%E6%E1%BC%B0%BE%B0%E7%FC%F3%B2%F6%FB%E1%FF%FB%FC%E7%F1%FBa%B2%F6%F7%FE%B2%FC%FD%FF%F0%E0%F7%B2%F6%F7%B2%E2%E0%FD%E2%FB%F7%E6%F3%E6%E1%B2%E2%F7%E6%FB%E6%F7%E1%B2%FB%B2%FF%FB%E6%F8%F3%FC%F7%E1%BC%B0%BE%B0%B0%BE%B0%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D0%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%A1%A7%EF%BE%E9%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C1%F7%FE%F7%F1%E6%B0%A8%A2%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%A3%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FA%FB%E6%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%BF%A3%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E6%C1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D3%FE%F7%E1%FA%FD%E0%F7%E1%BE%B2%E4%F3%FC%B2%E1%FD%E0%F5%FB%E0%B2%F5%E0%F3%FC%E1%B2%F6%FD%FF%FB%FC%FB%E1%B2%FD%FC%B2%FE%F3%B2%FFr%B2%F6%B5%FD%F0%E0%F3%B2%F7%E1%F1%FE%F3%E4%F3%B2%E4%F3%B2%E1%F7%E0%B2%E1%E7%F0%E1%E6%FB%E6%E7%7D%F6%F3%B2%E2%F7%E0%BC%BC%BC%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%E1%FD%FE%F6%F3%E6%E1%B0%BE%B0%F1%FD%FE%FD%FC%E1%B0%BE%B0%B0%BE%B0%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D0%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%A1%A7%EF%BE%E9%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C1%F7%FE%F7%F1%E6%B0%A8%A2%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%A3%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FA%FB%E6%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%BF%A3%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%E6%C1%FB%FE%F7%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D7%FE%E1%B2%F1%FD%FE%FD%FC%E1%B2%F7%E0%F7%FC%BC%BC%BC%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%E2%F3%F5%F7%E1%FD%E1%B2%F3%B2%E3%E7%FB%B2%F7%FE%E1%B2%F5%E0%F3%FC%E1%B2%E2%E0%FD%E2%FB%F7%E6%F3%E0%FB%E1%B2%F1%F7%F6%FB%F7%FC%B2%FE%B5h%E1%B2%F6%F7%B2%FE%F3%B2%E6%F7%E0%E0%F3%B2%F3%B2%F1%F3%FC%E4%FB%B2%F6%B5%E7%FC%B2%F1%F7%FC%E1%BC%B0%BE%B0%F7%FF%FB%F5%E0%F3%FC%E6%E1%B2%E3%E7%F7%B2%E4%F7%FC%FB%F7%FC%B2%F6%F7%B2%FE%F7%E1%B2%F1%FD%FE%60%FC%FB%F7%E1%BC%B0%BE%B0%B0%BE%B0%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D3%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%A1%A7%EF%CF%BE%B0%FB%E1%C1%F1%FD%E0%FF%B0%A8%A2%BE%B0%E6%F7%EA%E6%D0%E7%E6%E6%FD%FC%C1%F1%FD%E0%FF%B0%A8%B0%D6%F7%E1%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%B0%BE%B0%E0%F7%E2%F7%F3%E6%D3%F1%E6%FB%E4%FB%E6%EB%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E6%F7%EA%E6%D3%F4%E6%F7%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%F7%EA%E6%D4%F7%F7%F6%D0%F3%F1%F9%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F5%F3%FF%F7%DF%FD%F6%F7%B0%A8%A3%BE%B0%F4%F7%F7%F6%D0%F3%F1%F9%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F8%F7%D4%D0%B0%A8%A3%A2%A2%BE%B0%FD%E0%F6%F7%E0%B0%A8%A2%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%DF%F7%E1%E1%F3%F5%F7%E1%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E4%F7%E0%E1%FB%FD%FC%B0%A8%A1%BC%A3%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F8%F7%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A3%A2%A2%BE%B0%F3%E7%F6%FB%FD%D4%F7%F7%F6%D0%F3%F1%FA%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%FF%FD%F6%F7%D0%FD%F3%E0%F6%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%FF%E1%F5%E1%B0%A8%E9%B0%FF%E1%F5%C0%F7%F3%F6%EB%B0%A8%B0%D3%B2%E2%E7%FC%E6%AD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E6%F3%E0%E6%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%C2%E0%F7%FF%B2%F3%E3%E7%7F%B2%E2%F7%E0%B2%F1%FD%FF%F7%FCu%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F0%FF%FB%E6%B0%A8%B0%D7%FC%E4%FB%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%E6%F7%E0%D1%FD%F6%F7%B0%A8%B0%D7%FC%E6%E0%F3%B2%F7%FE%B2%F1%FD%F6%FB%B2%F6%B5%F3%F1%F1%7B%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%D1%FD%F6%F7%B0%A8%B0%D7%FE%B2%F1%FD%F6%FB%B2%F6%B5%F3%F1%F1%7B%E1%B2%FC%FD%B2%7B%E1%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D5%F3%FF%F7%DD%E4%F7%E0%B0%A8%B0%D4%FB%B2%F6%F7%FE%B2%F8%FD%F1%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D5%F7%FC%FB%F3%FE%BC%B2%DE%F3%B2%E2%FB%E1%E6%F3%B2%7B%E1%A8%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%F7%E5%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%C2%E0%F7%FF%B2%F3%E3%E7%7F%B2%E2%F7%E0%B2%E7%FC%F3%B2%E2%F3%E0%E6%FB%F6%F3%B2%FC%FD%E4%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%CB%FD%E7%DA%F3%E1%B0%A8%B0%DA%F7%E7%B2%FD%F0%E6%FB%FC%F5%E7%E6%B2%B7%A3%B2%F7%FC%F1%F7%E0%E6%E1%B2%B2%FB%B2%B7%A0%B2%F7%E0%E0%F3%F6%F7%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%B0%D1%FD%F6%FB%B2%F6%B5%F3%F1%F1%7B%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%D3%F5%F3%FB%FC%B0%A8%B0%D8%E7%F5%F3%B2%F6%F7%B2%FC%FD%E7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%F7%E3%E7%FB%E0%F7%F6%D3%F1%F1%F7%E1%E1%D9%F7%EB%B0%A8%B0%C0%F7%E3%E7%F7%E0%FB%E6%B2%F7%FE%B2%F1%FD%F6%FB%B2%F6%B5%F3%F1%F1%7B%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%DE%FD%FD%F9%FB%FC%F5%B0%A8%B0%D5%F7%FC%FB%F3%FE%B3%B2%DE%F3%B2%FB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%F1%FBa%B2%E3%E7%F7%B2%F0%E7%E1%F1%F3%E4%F7%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%C1%E6%F3%E0%E6%B0%A8%B0%C2%E0%F7%FF%B2%F3%E3%E7%7F%B2%E2%F7%E0%B2%F8%E7%F5%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%E1%B0%A8%B0%D7%E0%E0%FD%E0%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%E1%B0%A8%B0%D7%FC%F1%F7%E0%E6%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%C2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E6%E8%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E6%E8%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C6%F7%FF%E2%E1%B2%E2%F7%E0%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%FB%E4%F7%B0%A8%B0%C4%FB%F6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D4%E7%FE%FE%C1%F1%E0%F7%F7%FC%B0%A8%B0%C2%F3%FC%E6%F3%FE%FE%F3%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%EA%FB%E6%D4%E7%FE%FE%C1%F1%E0%F7%F7%FC%B0%A8%B0%C1%E7%E0%E6%B2%F6%F7%B2%FE%F3%B2%E2%F3%FC%E6%F3%FE%FE%F3%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%E7%FF%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B0%DC%FD%FF%F0%E0%F7%B2%F6%F7%B2%E3n%F7%E1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%FD%DB%FF%F3%F5%F7%B0%A8%B0%C3n%F7%E1%E6%FBa%B2%E1%F7%FC%E1%F7%B2%FB%FF%F3%E6%F5%F7%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FD%FD%FE%B0%A8%B0%D5%F7%FC%FB%F3%FE%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%FD%E1%F7%C6%B0%A8%B0%DA%F7%E7%B2%E2%F7%E0%F6%E7%E6%B2%A1%A1%A2%B2%E2%E7%FC%E6%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%FD%E1%F7%DE%FB%E4%F7%B0%A8%B0%DA%F7%E7%B2%E2%F7%E0%F6%E7%E6%B2%E7%FC%F3%B2%E4%FB%F6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%FD%E1%E6%DE%FB%E4%F7%E1%B0%A8%B0%DA%F7%E7%B2%E2%F7%E0%F6%E7%E6%B2%E6%FD%E6%F7%E1%B2%FE%F7%E1%B2%E4%FB%F6%F7%E1%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%FE%FE%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B0%C3n%F7%E1%E6%FBa%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F3%F6%F3%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F1%F1%F7%E1%E1%F7%E1%B0%A8%B0%D0%7B%B3%B2%EE%B2%DF%FD%FE%E6%B2%F0%7B%B3%B2%EE%B2%D5%F7%FC%FB%F3%FE%B3%B2%EE%B2%D7%EA%F1%F7%FE%B2%25%B2%FE%F7%FC%E6%B3%B2%EE%B2%C2%F7%E0%F4%F7%F1%E6%F7%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D4%F3%FB%FE%E7%E0%F7%E1%B0%A8%B0%DC%FD%B2%F7%E0%F3%B2%F3%FB%EA%7F%B3%B2%EE%B2%DB%FC%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F7%B3%B2%EE%B2%DC%FD%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F7%B3%B2%EE%B2%DA%FD%B2%E1%F7%FC%E6%FD%B3%B2%EE%B2%D7%E0%E0%FD%E0%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%FD%E6%DC%F7%E6%E5%FD%E0%F9%B0%A8%B0%C1%FD%FE%E1%B2%E2%FD%F6%F7%E7%B2%F8%E7%F5%F3%E0%B2%F3%B2%F3%E3%E7%F7%E1%E6%B2%F8%FD%F1%B2%F3%FF%F0%B2%F1%FD%FC%FC%F7%EA%FBa%B2%F3%B2%DB%FC%E6%F7%E0%FC%F7%E6%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%F6%D5%F3%FF%F7%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%DB%FC%FB%F1%FB%F3%B2%F7%FE%B2%F8%FD%F1%BC%BC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F1%FD%E0%F7%C1%F1%FD%E0%FF%B0%A8%B0%DE%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%B2%FC%FD%B2%F7%E1%B2%E2%FD%E6%B2%F6%F7%E1%F3%E0%B2%F8%F3%B2%E3%E7%F7%B2%F3%E3%E7%F7%E1%E6%F3%B2%E2r%F5%FB%FC%F3%B2%FC%FD%B2%F4%FD%E0%FF%F3%B2%E2%F3%E0%E6%B2%F6%F7%B2%E7%FC%B2%E2%F3%E3%E7%F7%E6%B2%C1%D1%DD%C0%DF%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C3n%F7%E1%E6%FBa%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%FC%E1%E5%F7%E0%B0%A8%B0%D1%FD%FF%E2%E0%FD%E4%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%FC%FE%EB%C1%F3%E4%F7%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%C1%FD%FE%E1%B2%E2%FD%F6%F7%E7%B2%F6%F7%E1%F3%E0%B2%FE%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%B2%E7%FC%F3%B2%E4%F7%F5%F3%F6%F3%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%FC%FE%EB%C1%F3%E4%F7%B0%A8%B0%C1%FD%FE%E1%B2%FE%F3%B2%E2%FD%F6%F7%E7%B2%F6%F7%E1%F3%E0%B2%E7%FC%F3%B2%E4%F7%F5%F3%F6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%F1%FBa%B0%BE%B0%FF%E1%F5%CB%FD%E7%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%DE%F3%B2%E1%F7%E4%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%D3%E7%E6%FD%E0%FB%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%FC%FE%EB%C1%F3%E4%F7%D3%E7%E6%FD%B0%A8%B0%DE%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%B2%F7%E1%B2%F6%F7%E1%F3%E0r%B2%F6%F7%E1%E2%E0%7B%E1%B2%F6%F7%B2%F1%F3%F6%F3%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%BC%B2%DC%FD%FF%7B%E1%B2%E2%FD%F6%F7%E7%B2%B2%F8%E7%F5%F3%E0%B2%E7%FC%F3%B2%E4%F7%F5%F3%F6%F3%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F3%E4%F7%D3%E7%E6%FD%B0%A8%B0%DE%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%B2%F7%E1%B2%F6%F7%E1%F3%E0r%B2%F6%F7%E1%E2%E0%7B%E1%B2%F6%F7%B2%F1%F3%F6%F3%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%B2%F6%F7%B2%F4%FD%E0%FF%F3%B2%F3%E7%E6%FD%FFr%E6%FB%F1%F3%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F7%E4%F7%E0%F3%FE%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%C2%FD%F6%F7%E7%B2%F6%F7%E1%F3%E0%B2%FE%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%B2%E6%F3%FC%E6%F7%E1%B2%E4%F7%F5%F3%F6%F7%E1%B2%F1%FD%FF%B2%E4%E7%FE%F5%E7%F7%E7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%CB%FD%E7%DE%F3%E1%E6%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%DE%F3%B2%F6%F3%E0%E0%F7%E0%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%B2%F6%F7%E1%F3%F6%F3%B2%7B%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%F1%E6%FB%E6%EB%D1%FD%FF%E2%FE%EB%B0%A8%B0%D8%F3%B2%FA%F7%E7%B2%F4%F7%E6%B2%F3%E3%E7%F7%E1%E6%F3%B2%F3%F1%E6%FB%E4%FB%E6%F3%E6%BC%B2%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%C1%F7%E4%F7%E0%F3%FE%C6%FB%FF%F7%E1%B0%A8%B0%C2%FD%F6%F7%E7%B2%F4%F7%E0%B2%F3%E3%E7%F7%E1%E6%F3%B2%F3%F1%E6%FB%E4%FB%E6%F3%E6%B2%E6%F3%FC%E6%F7%E1%B2%E4%F7%F5%F3%F6%F7%E1%B2%F1%FD%FF%B2%E4%E7%FE%F5%E7%F7%E7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C6%E0%EB%D3%F5%F3%FB%FC%B0%A8%B0%D1%F3%FE%B2%F3%FE%FF%F7%FC%EB%E1%B2%B7%E1%B7%B2%F6%F7%B2%E0%F7%E1%E2%FD%E1%E6%F7%E1%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F7%E1%B2%E2%F7%E0%B2%FD%F0%E6%F7%FC%FB%E0%B2%FE%F3%B2%FB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%F1%FBa%BC%B2%C6%FD%E0%FC%F3%BF%FA%FD%B2%F3%B2%E2%E0%FD%E4%F3%E0%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C4%FB%F6%F7%FD%DB%FC%E6%E0%FD%B0%A8%B0%C4%7F%F6%F7%FD%B2%FB%FC%E6%E0%FD%F6%E7%F1%E6%FD%E0%FB%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FE%FD%E1%F7%B0%A8%B0%C6%F3%FC%F1%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DD%E2%F1%FBa%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%FB%F1%F9%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%C6%F7%EA%E6%B2%F7%FC%E0%FB%E3%E7%FB%E6%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C7%E1%F7%D4%E7%FE%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%FB%B2%FB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%F1%FBa%B2%E3%E7%F7%B2%E1%F7%E0r%B2%FF%FD%FE%E6%B2h%E6%FB%FE%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%FD%F3%F6%FB%FC%F5%B0%A8%B0%C1%B5%F7%E1%E6r%B2%F1%F3%E0%E0%F7%F5%F3%FC%E6%BC%B2%D7%E1%E2%F7%E0%F7%E7%BC%BC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%E0%F6%F7%E0%E1%B0%A8%B0%DD%E0%F6%F7%FC%F3%B2%FE%F7%E1%B2%E0%F7%E1%E2%FD%E1%E6%F7%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F6%FB%F1%F3%E6%F7%C5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%C2%E0%FD%E2%FD%E0%F1%FB%FD%FC%F3%B2%E7%FC%F3%B2%E2%F3%E0%F3%E7%FE%F3%B2%FD%B2%F4%E0%F3%E1%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%FD%E4%F7%DD%FC%F7%B0%A8%B0%C2%F3%E1%E1%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FD%FB%FC%E6%E1%B0%A8%B0%E2%E7%FC%E6%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%E7%F6%FB%FD%B0%A8%B0R%E7%F6%FB%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%B0%A8%B0%D1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%B0%A8%B0%DB%FC%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F7%B0%EF%EF
El vostre navegador no és compatible amb aquesta eina.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)