WebQuest: FEM UN ZOOM A LA HISTÒRIA.Els romans a Catalunya

AVALUACIÓ
L'activitat s'avaluarà tenint en compte els objectius plantejats i se'ls avaluarà individualment i en grup. En aquest sentit en aquesta WebQuest es proposen dues fitxes orientatives per avaluar l'alumne/na i el grup. S'ha optat per a la qualificació qualitativa i no quantitativa i es deixa a criteri del departament o l'equip de professorat del nivell el pes que ha de tenir cada bloc: conceptes/ procediments/ actituds, en la nota final de l'activitat; encara que tractant-se d'alumnes de 1r d'ESO i pel pes que tenen en els objectius els procediments i les actituds sembla coherent que aquests tinguin un pes específic més important en l'avaluació final. Si l'organització del centre permet que hagin pogut participar en l'experiència diversos professors/res del departament, pot avaluar l'activitat més d'un professor/ra.

INICI