WebQuest: FEM UN ZOOM A LA HISTÒRIA.Els romans a Catalunya

AVALUACIÓ

L'activitat s'avaluarà durant tot el procés, valorant :

1. L'actitud tant a l'aula ordinària com a l'aula d'informàtica.

2. La capacitat d'atenció i concentració a l'hora de llegir la documentació prèvia a la recerca d'informació a internet ( INTRODUCCIÓ/TASCA/PROCÉS/AVALUACIÓ ).

3. La capacitat de saber-se avenir amb els altres membres del grup, sabent escoltar, intervenir, aportar idees, acceptant les aportacions dels altres o rebatent-les amb respecte i arguments quan calgui, i la resolució de conflictes si és el cas.

3.La comprensió de la documentació prèvia ( INTRODUCCIÓ/TASCA/PROCÉS/AVALUACIÓ).

4. El seguiment de les pautes donades.

5. L'interès per la feina.

6. L'aprofitament del temps.

7. La perseverància per a la superació de dificultats.

8. L'actitud responsable com a participant d'un grup, i per tant l'actitud conscient de la importància del treball personal en benefici del treball del grup.

9. L'encert en la selecció de la informació necessària i adient al treball proposat.

10. La redacció de la informació recollida, atenent a les normes ortogràfiques i de puntuació, a l'ús de vocabulari adient i a una correcta expressió.

11. El treball escrit, aplicant les normes de presentació establertes: portada, contraportada, títols, marges, índex, introducció, desenvolupament del tema, conclusió i recursos.

12. El suport gràfic coherent amb la presentació oral del tema, que als companys els faciliti la comprensió del que exposeu i a vosaltres l'explicació.

13. La creativitat del suport, on s'hi han inclós elaboracions pròpies i originals.

14. La correcció formal del suport, atenent a la distribució de l'espai, els colors utilitzats, la correcta proporció entre lletra i il·lustracions i la correcció ortogràfica.

15. L'exposició oral ben preparada, demostrant assimilació dels conceptes treballats i capacitat de transmetre'ls només amb l'ajut d'un guió i fen referència al suport gràfic, i en cap cas llegint el treball.

16. La participació equivalent de tots els membres del grup en la presentació oral.

17. L'esforç individual en tot el procés de treball.

18. L'esforç de l'equip.

INICI