WebQuest: FEM UN ZOOM A LA HISTÒRIA. Els romans a Catalunya

CONCLUSIONS

Aquesta WebQuest pretén ser una eina útil per al professorat de Ciències Socials i un incentiu per als/les nostres alumnes. El seu plantejament és senzill i es pot considerar com una iniciació a una eina d'extraordinàries possibilitats.

En elaborar aquesta webQuest s'ha optat pel tema dels romans a Catalunya per a diversos motius:

a) Que els alumnes realitzessin aquest tipus d'activitat treballant un dels temes del currículum de crèdits comuns de ciències socials de 1r d'ESO.

b) Que treballessin un tema proper, si no cronològicament, sí espaialment, en treballar una part de la història del territori català.

c) Que es pogués treballar cap a final de curs, ja que d'aquesta manera els/les alumnes tenen més coneixements previs de la matèria, conceptuals, procedimentals i actitudinals.

d) Que hi hagués pàgines web de contingut assequible per als nois i noies de 1r d'ESO, com és el cas d'aquest tema.

e) Que fos una temàtica que pogués despertar l'interès de l'alumnat de 1r d'ESO.

Pel que fa, tant al procés de treball com a les mateixes activitats s'ha procurat que fossin molt pautades atenent a les característiques dels alumnes de 1r d'ESO que malgrat estar molt avesats en general a utilitzar ordinadors i també a navegar per internet, els falta encara formació per realitzar activitats molt obertes, en aquest sentit els costa:

a) Ser metòdics.

b) Concentrar-se i entendre textos no literaris.

c) Ser capaços de seleccionar els recursos disponibles a internet sense una proposta prèvia molt guiada.

d) Processar la informació, per convertir-la en un treball original a partir de la consulta de diversos materials.

També cal dir que a l'hora de presentar el resultat de la recerca s'ha preferit el treball escrit i el mural en suport paper, per considerar-se més assequible per a tot l'alumnat de 1r d'ESO, encara que no es descarta la possibilitat de la presentacio power point o qualsevol altre recurs, per al qual els alumnes estiguin preparats/des.

Per últim, valorar l'interès que tenen les webquest, ja que ens ofereixen un ampli ventall de possibilitats, entre d'altres, és un recurs molt motivador a través del qual els/les nostres alumnes es converteixen en subjectes més actius del seu procés d'aprenentage. És per això, que seria interessant que els professors/res de Ciències Socials anéssim ampliant l'oferta de webquest adequades als diversos nivells d'aprenentatge i relacionades amb el curriculum de crèdit comuns, de manera que als centres hi pogués haver una programació amb distint nivell de dificultat i gradació de continguts d'aquest tipus d'activitat que permet conciliar conceptes de sempre amb procediments molt actuals.

 
INICI