WebQuest: FEM UN ZOOM A LA HISTÒRIA. Els romans a Catalunya

OBJECTIUS
CONCEPTES
PROCEDIMENTS
ACTITUDS
Conèixer qui poblava les terres catalanes i la península quan van arribar els romans: Península : ibers
Comprendre la documentació prèvia destinada als alumnes publicada en aquesta WebQuest
Mantenir una correcta actitud tant a l'aula ordinària com a l'aula d'informàtica.
Conèixer els pobles grecs i cartaginesos com colonitzadors presents a la península quan arriben els romans:
Saber elaborar un suport gràfic coherent amb la presentació oral del tema, que als companys els faciliti la comprensió del què exposeu i a vosaltres l'explicació.
tenir capacitat d'atenció i concentració a l'hora de llegir la documentació prèvia a la recerca d'informació a internet.

Conèixer els principals pobles ibers i la seva localització, economia, societat, creences i art.

Saber preparar una exposició oral per demostrar l'assimilació dels conceptes treballats i ser capaços de transmetre'ls només amb l'ajut d'un guió i fent referència al suport gràfic.
Ser capaços/ces d'avenir-se amb els altres membres del grup, sabent escoltar, intervenir, aportar idees, acceptant les aportacions dels altres o rebatent-les amb respecte i arguments quan calgui, i la resolució de conflictes si és el cas.
Escoltar amb respecte les exposicions orals dels altres grups.
Saber les principals característiques administratives, econòmiques i socials. de la Hispània romana

Selecció de la informació necessària i adient al treball proposat.
Ser capaços de seguir les pautes donades.
Saber en què va consistir La romanització.
Redactar la informació recollida, atenent a les normes ortogràfiques i de puntuació, a l'ús de vocabulari adient i a una correcta expressió.
Tenir interès per la feina.
Saber quina civilització va dominar la Península després dels romans: els visigots.
Elaborar un treball escrit, aplicant les normes de presentació establertes: portada, contraportada, títols, marges, índex, introducció, desenvolupament del tema, conclusió i recursos.
Aprofitar el temps.
Conèixer la importància del llegat que ens van deixar els romans a Catalunya
Saber realitzar suports gràfics creatius, on s'h incloguini elaboracions pròpies i originals.
Perseverar per a la superació de dificultats.
 
Elaborar suports gràfics formalment correctes , atenent a la distribució de l'espai, els colors utilitzats, la correcta proporció entre lletra i il·lustracions i la correcció ortogràfica.
Tenir una actitud responsable com a participant d'un grup, i per tant l'actitud conscient de la importància del treball personal en benefici del treball del grup.
 
Participar de forma equivalent tots els membres del grup en la presentació oral.
    Demostrar esforç individual i d'equip en tot el procés de treball.
INICI