Organització

 

Tot el tema estarà dividit en 9 apartats que coneixereu en l’apartat anomenat: GUIONS, i cada grup  ( 4 o 

5 persones ) investigarà un d'aquests apartats, però com que ens fa falta que tots estigueu investigant,

cada grup es dividirà en dos subgrups ( 2 o 3 persones ), i cada apartat del treball es dividirà en dos

subapartats .

 

Quan cada parella de participants en la investigació hagi acabat la seva feina l'haurà de posar en comú

amb les altres dues o tres persones del grup.  

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License